รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 1 เชียงของ-ห้วยทราย(ลาว)-เวียงภูคา-หลวงน้ำทา-ด่านบ่อเต็น-ด่านบ่อหาญ-ซือเหมา

 

06.30 น.       คณะพร้อมกันที่โรงแรมศักดิ์ทองแกรนด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย เดินทางโดยรถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ (รถลาว) โดยเข้าสู่เส้นทาง R3A ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุนหมิง ถนนในจีนตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่เลียบตลอดเส้นทางเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหลวงน้ำทา

บ่าย             นำคณะเดินทางต่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว-จีน เดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ

เย็น              รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เสร็จแล้วทำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองซือเหมา

ค่ำ               ถึงเมือง ซือเหมา นำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2       ซือเหมา - คุนหมิง – อุทยานป่าหิน

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง อุทยานป่าหิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ผ่านสะพานแขวน หงเหอ ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก ความสูงเท่ากับตึก 61 ชั้น

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

14.00 น.       นำท่านเที่ยวชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นอุทยานหินหลากหลายชนิด และมีไม้นานาพันธุ์ รูปร่างวิจิตรพิสดาร ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล และต่อมาเมื่อแผ่นดินได้ยกสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดอุทยานหินรูปร่างสวยงามตามธรรมชาติ

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เข้าที่พัก

 

18.00 น.       นำคณะทัวร์เข้าที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่ 3      ถ้ำจิ๋วเซียง - ฉู่สง - เมืองเก่าฉู่สง

06.00 น.       รับประทานอาหาร ณ โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ เดินทางไปชมถ้ำจิ๋วเซียง ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำ ประกอบด้วยธารน้ำตกหุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน เช่นถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว  วังเทพธิดา ฯลฯ ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้หินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกล่าวที่ว่าบนหินชมป่าหินใต้หินชมจิ๋วเซียง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       พาคณะเดินทางต่อไปยังเมือง ฉู่สง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

19.00 น.       ถึงเมือง ฉู่สง พาคณะเที่ยวชมเมืองเก่าฉู่สง ชมวัฒนธรรมของชนเผ่าหยี และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 

20.00 น.       เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่ 4          ฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เดินทางสู่เมืองต้าลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กับภูเขาฉางซานที่มีความสูง 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงในการเดินทาง

11.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

12.00 น.       พาคณะทัวร์ชมเมืองโบราณต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม
 ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ

14.00 น.       เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เดินทางต่อไปยัง วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองลี่เจียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

17.00 น.       ถึงเมืองลี่เจียง นำคณะทัวร์รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.00 น.       นำท่านเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม ซื่อฟางเจียศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997

ค่ำ      นำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย   

 

วันที่ 5       ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ )-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-ฉู่สง

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีนและมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ขึ้นไปถึงสถานีบนเขาที่ระดับน้ำทะเล 4,600 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดปี อิสระชมวิวและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (อากาศบนนี้ค่อนข้ามเบาบาง ท่านควรเตรียมกระป๋องออกซิเจนซึ่งมีขายทั่วไปขึ้นไปด้วยสาหรับท่านที่มีโรคประจาตัวไม่แน่ใจในความปลอดภัยก็สามารถนั่งรอที่สถานีกระเช้าด้านล่าง) จนสมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.       นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมวนักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้ / นำท่านไปชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปาศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวน่าซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าน่าซี สัมผัสวัฒนธรรมน่าซี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าน่าซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูง เสร็จแล้วนำคณะเดินทางต่อไปยังเมืองฉู่สงใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่ำ               ถึงเมือง ฉู่ฉง นำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันที่ 6       ฉู่สง - สิบสองปันนา

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงจากเมืองฉู่สง

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร

18.30 น.         ถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมืองใหม่เก้าจอม เสร็จแล้วนำท่านเที่ยวชมถนนคนเดินเมืองเก้าจอม ซึ่งติดกับแม่น้ำโขง ช๊อปปิ้งซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม STARWAY พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 7          สิบสองปันนา หมู่บ้านไทลื้อบ้านหัวนา – สวนป่าดงดิบ – โชว์นกยูง – โชว์พาราณสี

 

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะทัวร์เดินทางไปยังหมู่บ้านบ้านหัวนา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ประเทศจีน ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ไม่ว่าจะเป็น การเขียนตัวหนังสือไทลื้อ การทอผ้าซิ่น การทำกระดาษสา และการตีเครื่องเงิน เป็นต้น เสร็จแล้วพาคณะทัวร์แวะชมโรงงานสมุนไพร (บัวหิมะ) และชมหมู่บ้านทำมีด บ้านไทลื้อใหม่ (บ้านเชียงฟ้า)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำคณะทัวร์เที่ยวชมสวนป่าดงดิบซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของชนเผ่า ไอนี ต่อจากนั้นชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 10 ชนเผ่า บนเวที เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้า
ชมน้ำตก และพาคณะทัวร์ชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขา เป็นพันพันตัว (มีนกยูงสีขาวรวมอยู่ด้วย)

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วพาคณะชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี ใช้เวลาการแสดงประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที หลังจากการแสดง นำคณะทัวร์เข้าสู่ที่พักโรงแรม STARWAY

 

วันที่ 8 สิบสองปันนา-ลาว-ห้วยทราย-เชียงของ

 

05.00 น.       รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เดินทางต่อจนถึงด่าน จีน-ลาว บ่อหาญ ตรวจเอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาว เดินทางต่อจนถึงห้วยทราย และชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจาก จีน-ลาว

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารหลวงน้ำทา

13.00 น.       นำคณะเดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย เข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (ถึงประเทศไทย บ่าย 4 โมงเย็น)

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

2. รูปถ่ายขนาด 33mm*48mm 3 ใบ พร้อมไฟล์รูปถ่าย jpeg ส่งผ่านอีเมล์ ruammittour@hotmail.com

3. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)

 
อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 22 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อาหารโต๊ะจีน 9 อย่าง รวมผลไม้ มีเบียร์ 1 ขวด น้ำโค้ก 1 ขวด)
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
7.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าจีน (1,000บาท)
8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีน
2.ค่ามินิบาร์
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์
4.ค่าทิปพนักงานขับรถ
5.ค่าวีซ่าเข้าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1. กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2. กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน

3. กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 
15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และ
ค่าทัวร์ทั้งหมด

4. กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5. ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 

ผู้ประสานงาน

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 402610
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา