รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 
อัตราแพ็คเกจทัวร์ (ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตั๋วเครื่องบินในวันที่ทำการจอง) **ราคานี้รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ในเวียดนามเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รวมทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
 

10 ท่าน

15 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่านขึ้นไป

19,500

18,500

17,200

16,500

15,000

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่ 1    กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง - เมืองเว้ – พระราชวังค์ไดนอย - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม       

08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทำการตรวจสอบเอกสารและสัมภาระ

08.50 น.    นำคณะทัวร์เช็คอินที่เค้าเตอร์ สายการบิน เวียตเจ็ท

10.50 น.    นำคณะทัวร์เหินฟ้า สู่ สนามบินดานัง

12.30 น.   ถึงสนามบินดานัง นำคณะทัวร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น นำคณะทัวร์ เดินทางสู่เมืองลังโก (ใช้เวลา 1 ชม) ซึ่งเป็นเมืองริมทะเล อยู่ระหว่างเมืองเว้และนครดานัง แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ณ เมืองลังโก

บ่าย          เดินทางต่อไปยังเมืองเว้  (ใช้เวลา 1.5 ชม )  ถึงเมืองเว้ นำคณะท่านชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กันครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า สงครามตรุษญวณ
ต่อไปด้วยกับการ ชอปปิ้งของฝาก ณ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกร ชมการแสดงกาเว้ บนแม่น้ำหอม

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) หลังจากนั้น เช็คอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยศัย  ParkView Hotel 4* / Midtown Hotel 4* / White Lotus Hotel 4*

วันที่ 2          เมืองเว้  – เจดีย์เทียนหมู่  –  บานาฮิลล์       

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)

              นำคณะไหว้พระเจดีย์เทียนหมู่ ซึ่งเป็นสถานที่ทางพุธศาสนาที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเว้ นำท่านเดินทางกลับสู่ นครดานัง (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม)

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่นครดานัง เพื่อ ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ ซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 

ค่ำ         เช็คอินโรงแรม Mercure Danang French Village Banahills Hotel 4* รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนยอดเขาบานาฮิลล์

 

 

วันที่ 3    บานาฮิลล์ – นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน – ฮอยอาน – ดานัง   

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)

             ต่อชมวิวและถ่ายรุปใหม่ล่าสุดของบ่าน่าฮิวมือยกสะพานใหญ่อาลังการที่สุดในเวียดนามหรือเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นที่บ่าน่าฮิว คณะลงจากกระเช้า เพื่อเดินทางสู่นครดานัง

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านนั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองฮอยอัน (Hoi An) อดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งใน  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 300 กว่าปีก่อน ซึ่งมีชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเคยมาค้าขาย ชมบ้านเมืองเก่าแก่ได้รับการบูรณะอย่างดี ชมพิพิธภัณพฑ์ บ้านโบราณ ชมศาลเจ้าของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 นำท่านเดินทางกลับสู่ นครดานัง 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8)  ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้น เช็คอินโรงแรม สำรวดเมืองดานัง หรือ พักผ่อนตามอัธยศัย

Tuyet Son Hotel 4* / Hung Anh Hotel 3* / Phu My An Hotel 4*

 

วันที่ 4    ดานัง – วัด Linh Ung – หมู่บ้านนอนเนือก – สะพานมังกร สะพานความรัก - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ โรงแรม

ท่านเที่ยว ชมวัด Linh Ung บนยอดเขา ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม สูงที่สุดในเวียดนามและชมวิวทั้งนคาดานัง นำคณะเที่ยวชม สะพานมังกรปลากลายเป็นมังกร สะพานความรัก นำท่านชมฝีมือแกะสลักหินอ่อน ณ หมู่บ้านนอนเนือก ช้อปปิ้งตลาดห่านซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในดานัง และมีของขายหลากหลายชนิด

11.00 น.   ส่งคณะที่สนามบินดานัง เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ

15.00 น.   ถึงกรุงเทพฯด้วยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

2. พาสปอร์ตวัคซีน

 

อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่มห้องละ 3,000 บาท

2.ค่าอาหาร 9 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง

4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ

6.ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เวียดนาม (ดานัง)

7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

8.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ในเวียดนาม

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่ามินิบาร์

2.ค่าทิปมัคคุเทศก์ (หัวหน้าทัวร์ไทย)

3.ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

 

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว  

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1. กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2. กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5. ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 

ผู้ประสานงาน

คุณ ช่อลดา บาลสุข 087-174-7301 , 093-143-7667

บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 402619
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา