รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 อัตราค่าบริการ (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)               

จำนวน

15 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

19,700 บาท

17,700 บาท

15,900 บาท

15,600 บาท

 

กำหนดการเดินทาง รับสนามบินกรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)หรือสนามบินเชียงใหม่

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)หรือสนามบินเชียงใหม่ – สนามบิน คุนหมิง - ต้าหลี่

07.00 น.                 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางให้กับคณะทัวร์

10.55 น.       คณะออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงมีบริการอาหารบนเครื่อง

14.05 น.       เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (วีซ่ากรุ๊ปหน้าด่าน)

15.30 น.       นำคณะเดินทางด้วยรถยนต์(ตู้-รถบัส)สู่เมืองต้าหลี่

18.00 น.       ถึงเมืองต้าหลี่ – รับประทานอาหารเย็น

20.00 น.       เข้าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 2 เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – ชมสระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

06.00 น.                 เช้ากินอาหารเสร็จ นั่งรถยนต์ไปตาลี่ ผ่านเจดีสามองค์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เที่ยวสระมังกรดำลี่เจียง ชมเมืองโบราณลี่เจียง

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

17.00 น.                 รับประทานอาหารเย็น(สุกี้ปลาแซลม่อน)

19.00 น.                 พาคณะทัวร์เดินช้อปปิ้งเมืองเก่าลี่เจียง

20.00 น.                 พาคณะทัวร์เข้าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 3 ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหมว – หมู่บ้านน้ำหยก

06.00.         เช้ารับประทานอาหารเช้าที่พักโรงแรม เสร็จแล้ว พาคณะทัวร์ขึ้นภูเขาหิมะมังหยก นั่งกระเช้าใหญ่

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.         พาคณะทัวร์ชมการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง(จางอี้โหมว) นักแสดง 500 คน มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ 10 ชนเผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้ เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เที่ยวชมหมู่บ้านน้ำหยก

16.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

18.00 น.       พาคณะทัวร์เข้าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 4 ลี่เจียง – คุนหมิง – รถไฟความเร็วสูง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุณหมิง - ประตูม้าทองไก่หยก (สุกี้เห็ดไก่ดำ)

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วเดินทางไปคุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสูง ที่ขบวน D8774 (08.00 – 11.08) ถึงคุนหมิง รับประทานอาหารกลางวัน

1200 น.        เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เที่ยวตำหนักทองจินเตี้ยน สวนน้ำตกคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก

17.00 น.       พาคณะทัวร์รับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษ (สุกี้เห็ดไก่ดำ) เสร็จแล้วเข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 5 คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้ว พาคณะทัวร์ชมวัดหยวนทง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน พาคณะทัวร์เดินทางไปสนามบิน คุนหมิงฉางสุ่ย โดยเที่ยวบิน TG613 (15.20-16.30) ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

 

อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 - 3 ท่าน) (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 13 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่าเข้าสถานที่ระบุ ตามรายการ
5.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หรือตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯไปกลับคุนหมิง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ – เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ – ค่ายกกระเป๋า
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย – ไกด์จีน คนขับรถ วันละ 100 บาท

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว - เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% 

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

 

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

 

หมายเหตุ

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 481896
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา