รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

               

 อัตราค่าบริการ               

จำนวน

10 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

19,200 บาท

17,400 บาท

16,300 บาท

15,900 บาท

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1  เชียงของ – ห้วยทราย (ลาว) เวียงภูคำ – เมืองหล้า-เชียงรุ้ง

06.30 น. คณะพร้อมกันที่โรงแรมบ้านริมน้ำ อำเภอเชียงของ-เชียงราย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย เดินทางโดย รถบัสหรือ รถตู้ปรับอากาศ (รถลาว) โดยเข้าสู่เส้นทาง R3A ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุนหมิง ถนนในจีนตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่เลียบตลอดเส้นทางเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปางเดื่อคำม่วน จังหวัดหลวงน้ำทา

14.00 น. นำคณะเดินทางต่อไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว-จีน ทำวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) 

17.00 น. พาคณะทัวร์รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เสร็จแล้วนำท่านเดินชมวิว ทิวทัศน์เมืองบ่อหาน

19.00 น. นำคณะทัวร์เดินทางไปยัง สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง บ่อหาน เพื่อเดินทางไปยังเมืองเชียงรุ้ง (ขึ้นรถไฟรอบประมาณ 19.50 น.)

20.50 น. ถึงเมืองเชียงรุ้ง นำทุกท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 2  เชียงรุ้ง – รถไฟฟ้าความเร็วสูง – คุนหมิง  – ตำหนักทองคำจินเตี้ยน - สวนน้ำตกคุนหมิง

06.00 น.  นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พักเพื่อเดินทางสู่สถานีรถไฟเชียงรุ้ง 

09.50 น. นำคณะทัวร์ ขึ้นรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างทาง ทุกท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน และภูเขาเพื่อทำทางรถไฟและถนน มอเตอร์ เวย์ เป็นระยะๆ

11.30. ถึงนครคุนหมิง

12.00 น. พาคณะทัวร์รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เสร็จแล้ว ไปชมตำหนักทองจินเตี้ยน ตำหนักทอง แห่งนี้สร้างโดย แม่ทัพอู๋ซันกุ๋ยซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักทองมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่าตำหนักทอง นับว่าเป็นตำหนักทองที่ใหญ่ที่สุดของจีน

15.00 น. จากนั้นพาคณะทัวร์ไปเ

17.00 น. พาคณะทัวร์ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร 

19.00 น. พาคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 3  ป่าหินงามฉือลิน(มรดกโลก) – ถ้ำจิ๋วเซียง – เมืองโบราณก่วนตู้

07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นอุทยานหินหลากหลายชนิด และมีไม้นานาพันธุ์ รูปร่างวิจิตรพิสดาร ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล และต่อมาเมื่อแผ่นดินได้ยกสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดอุทยานหินรูปร่างสวยงามตามธรรมชาติ

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00น. นำท่านเดินทางสู่ถ้ำจิ๋วเซียง ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำ ประกอบด้วยธารน้ำตกหุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน เช่นถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว วังเทพธิดา ฯลฯ ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้หินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกล่าวที่ว่าบนหินชมป่าหินใต้หินชมจิ๋วเซียง เสร็จแล้วพาคณะชม เมืองโบราณก่วนตู้ 

16.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด) เสร็จแล้วพาคณะทัวร์กลับเข้าที่พัก

17.00 น. ให้ท่านอิสระในการเที่ยว ถนนคนเดินคุนหมิง ใกล้ๆกับโรงแรมตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4  คุนหมิง – สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง – บ่อหาน – ลาว – เชียงของ

06.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สถานีรถไฟ คุนหมิง

07.00 น. พาคณะทัวร์ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจาก คุนหมิง มายังเมือง บ่อหาน (รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ) ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 40 นาที 

11.50 น. ถึง บ่อหาน พาคณะทัวร์เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้า-ออก เมืองบ่อหาน นำท่านทำพิธีการผ่านแดน เข้าสู่ด่าน บ่อเต็น สปป. ลาว

12.30 น. พาคณะทัวร์ รับประทานอาหารกลางที่ร้านอาหาร หลังจากนั้นพาคณะทัวร์ กลับสู่ด่าน เชียงของ ผ่านเมืองเวียงพูคา ห้วยทราย

16.30 น. เดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย เข้าสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

 

 

 

 
 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป


อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 บาท)

2.ค่าอาหาร 14 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง 

3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง

4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ

6.ค่าทิปไกด์ลาว ไกด์จีน และ คนขับรถ

7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่ามินิบาร์

2.ค่าวีซ่าเข้าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ

3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย

 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1.ยารักษาโรคประจำตัว
2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% 
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ


ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเหตุ
รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 481890
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา