รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

อัตราค่าบริการ

 

จำนวน

10 ท่าน

15 ท่าน

20 ท่าน

32 ท่าน 40 ท่าน

ราคา

 

28,900 บาท

28,300 บาท

26,900 บาท 25,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 เชียงของ-ห้วยทราย(ลาว) – เวียงภูคา – หลวงน้ำทา - เมืองหล้า

06.30 น.       คณะพร้อมกันที่โรงแรมบ้านริมน้ำ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย เดินทางโดยรถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ (รถลาว) โดยเข้าสู่เส้นทาง R3A ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุนหมิง ถนนในจีนตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่เลียบตลอดเส้นทางเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปางเดื่อคำม่วน จังหวัดหลวงน้ำทา

บ่าย            นำคณะเดินทางต่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว-จีน เดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศจนถึงเมืองหล้า

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเมืองหล้านำคณะเข้าที่พัก หลังรับประทานอาหารเย็นนำคณะทัวร์ เข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย คณะทัวร์สามารถเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเมืองหล้า แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 2         เมืองหล้าสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง – คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง เมืองหล้า เพื่อเดินทางไปยัง เมืองคุณหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
ระหว่างทาง ทุกท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน และภูเขาที่ทางประเทศจีนได้เจาะ เพื่อทางรถไฟและถนนมอเตอร์เวย์ เป็นระยะๆ

12.00 น.       รับประทานอาหารระหว่างการเดินทาง (ข้าวกล่อง)

14.00 น.       ถึงเมืองคุนหมิง นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองต้าหลี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

18.00 น.       ถึง เมืองต้าหลี่ นำคณะทัวร์รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารเสร็จแล้ว นำคณะทัวร์เที่ยวชมเมืองโบราณต้าหลี่
เคยเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรต้าหลี่ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ

19.00 น.          นำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3         วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) – ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง --  เมืองโบราณจงเตี้ยน

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำคณะทัวร์เข้าสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง เสร็จแล้วนำท่านผ่านชมเจดีย์
3 องค์ ที่ตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม

09.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางไปยัง เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมงในการเดินทาง

12.00 น.       แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (ภัตตาคาร) เสร็จแล้วนำคณะทัวร์ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เกิดจากแม่น้ำแยงซี ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม 

15.00 น.       ถึงเมือง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) นำคณะทัวร์เที่ยวชมเมืองโบราณจงเตี้ยน ที่รัฐบาลจีนบูรณะให้งดงามจากการมองเห็นความสำเร็จของ”เมืองโบราณต้าหยัน” ที่ลี่เจียง แต่เป็นการพยายามสร้างขึ้นใหม่ในแบบโบราณ ของเก่าเหลือแค่บ้านชาวธิเบตที่อายุ ๔๐๐ ปี หลังเดียวที่รอดจากน้ำมือพวกเรดการ์ด ในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.00 น.       นำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4                    อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว - วัดซงจ้านหลิง - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว โดยอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมภูมิประเทศหลากหลายทั้งป่าไม้ ภูเขา และทะเลสาบ มีความงดงามทั้ง 4 ฤดูกาล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ท้องฟ้าสดใสและบรรดาต้นไม้พร้อมใจกันเปลี่ยนสี เสร็จแล้วนำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดซงจ้านหลิง ถูกสร้างขึ้นในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ช่วงศตวรรษที่ 18 ในสมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง โดยสร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ของกรุงลาซา ที่ธิเบต มาไว้ในวัดนี้ มีลักษณะหลังคาเป็นสีทองเหลืองอร่าม สถาปัตยกรรมดั้งเดิมงดงามมาก จนกลายวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน

12.00 น.       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

13.00 น.       นำท่านเดินทางไปยัง เมืองลี่เจียง ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง

16.00 น.          ถึงเมืองลี่เจียง พาคณะทัวร์เที่ยวชม สระมังกรดำ ลี่เจียง (Black Dragon Pool) แต่คนจีนจะเรียกว่า Heilongtan Park อยู่ใก้ลบริเวณเมืองเก่าลีเจียง (Lijiang Old Town) เป็นสวนสาธารณะอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองห่างประมาณ 1 กม. ทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกตสถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ เป็นต้น เสร็จแล้วนำท่านเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม ซื่อฟางเจียศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลม่อน) เสร็จแล้วนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5       ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ ) - โชว์จางอวี้โหมว - สถานนีรถไฟฟ้าความเร็วสูงลี่เจียง - คุนหมิง

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีนและมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ขึ้นไปถึงสถานีบนเขาที่ระดับน้ำทะเล 4,600 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดปี อิสระชมวิวและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (อากาศบนนี้ค่อนข้ามเบาบาง ท่านควรเตรียมกระป๋องออกซิเจนซึ่งมีขายทั่วไปขึ้นไปด้วยสาหรับท่านที่มีโรคประจาตัวไม่แน่ใจในความปลอดภัยก็สามารถนั่งรอที่สถานีกระเช้าด้านล่าง) จนสมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา

12.00 น.       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

13.00 น.       นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมวนักแสดง 500 คน มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ 10 ชนเผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้

16.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางต่อไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองลี่เจียง เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองคุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เย็น    รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเดินช๊อปปิ้ง ถนนคนเดินใกล้ๆกับโรงแรมได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 6       เมืองโบราณก่วนตู้ - เมืองหล้า - บ่อหาน

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นนำคณะเดินทาง ไปยัง เมืองโบราณก่วนตู้

09.00 น.         พาคณะเดินทางไปเที่ยวชม เมืองโบราณก่วนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุณหมิงจะมาเดินเล่น ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้าน ค้าแบบจีนในสมัยก่อน

10.30 น.         แวะรับประทานอาหารกลางวัน(ภัตตาคาร) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยังสนานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมืองคุนหมิง เพื่อเดินทางไปยัง บ่อหาญ

12.00 น.         ถึงสนานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมืองคุนหมิง นำท่านเช็คอิน และออกเดินทาง
ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง

17.00 น.          ถึง สถานีรถไฟบ่อหาญ นำคณะทัวร์เดินทางเข้าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว  พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วันที่ 7       บ่อหาน-ลาว-ห้วยทราย-เชียงของ

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เดินทางต่อจนถึงด่าน จีน-ลาว บ่อหาญ ตรวจเอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาว เดินทางต่อจนถึงห้วยทราย

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปางเดื่อคำม่วน จังหวัดหลวงน้ำทา

 

13.00 น.   นำคณะเดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย เข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
(ถึงประเทศไทย บ่าย
4 โมงเย็น)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

 

 

อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (พักเดี่ยวเพิ่มห้องละ 6,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 20 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าตั๋วรถไฟจีน (คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - บ่อหาน)
6.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
4.ค่าทิปไกด์จีน ไกด์ลาว และ พนักงานขับรถ 
4.ค่าวีซ่าเข้าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

 

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% 
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น จองค่าที่พักโรงแรมและจองรถ

4.กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากจ่ายค่าทัวร์หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์

5.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

 

6.ทางบริษัท ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลง สำหรับการบาดเจ็บเสียหายหรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือรายการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้แม้บริษัท จะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 
หมายเหตุ

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 475882
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา