รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

อัตราค่าบริการ(โปรแกรมดังกล่าวไม่เข้าร้านช้อปปิ้งของรัฐบาล)

     

จำนวน 10 ท่าน 15 ท่าน 20 ท่าน 30 ท่าน 40 ท่าน
ราคา 26,800 บาท 24,800 บาท 22,600 บาท 20,800 บาท 19,800 บาท

    

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1       เชียงของ-ห้วยทราย(ลาว) – เวียงภูคา – หลวงน้ำทา - เชียงรุ้ง
06.30 น.       คณะพร้อมกันที่โรงแรมบ้านริมน้ำ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย เดินทางโดยรถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ
(รถลาว) โดยเข้าสู่เส้นทาง R3A ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุนหมิง ถนนในจีนตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่เลียบตลอดเส้นทางเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปางเดื่อคำม่วน จังหวัดหลวงน้ำทา

บ่าย             นำคณะเดินทางต่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว-จีน เดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศจนถึงเมืองเชียงรุ้ง

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเมืองเชียงรุ้งนำคณะเข้าที่พัก หลังรับประทานอาหารเย็นนำคณะทัวร์ เดินเที่ยวถนนคนเดิน เลือกชมสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ต่อจากนั้นนำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2       เชียงรุ้งสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง – ตำหนักทองคำ – เมืองโบราณก่วนตู้ - คุนหมิง

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง สิบสองปันนา เพื่อเดินทางไปยัง เมืองคุณหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทาง ทุกท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน และภูเขาที่ทางประเทศจีนได้เจาะ เพื่อทางรถไฟและถนนมอเตอร์เวย์ เป็นระยะๆ

12.00 น.       ถึงเมืองคุนหมิง นำคณะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำท่านเที่ยวชม ตำหนักทองคำจินเตี้ยน ตำหนักทองแห่งนี้สร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย
ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง
380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณก่วนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุณหมิงจะมาเดินเล่น ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้าน ค้าแบบจีนในสมัยก่อน

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

18.00 น.          นำคณะทัวร์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเดินช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซึ่งอยู่ด้านหลังโรงแรม ได้ตามอัธยาศัย       

วันที่ 3          คุนหมิง -  ต้าหลี่ -วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์- เมืองโบราณลี่เจียง - ลี่เจียง

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังต้าหลี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นนำคณะทัวร์เข้าสู่วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ เป็นวัดที่มีประติมากรรม
เยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง เสร็จแล้วนำท่านผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ ที่ตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางต่อไปยังเมืองลี่เจียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

16.00 น.       ถึงเมืองลี่เจียง นำคณะทัวร์รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษสุกี้ ปลาแซลม่อน)

17.00 น.       นำท่านเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม ซื่อฟางเจียศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997

ค่ำ               นำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4                    ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ ) – โชว์จางอวี้โหมว – หมู่บ้านน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีนและมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ขึ้นไปถึงสถานีบนเขาที่ระดับน้ำทะเล 4,600 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดปี อิสระชมวิวและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (อากาศบนนี้ค่อนข้ามเบาบาง ท่านควรเตรียมกระป๋องออกซิเจนซึ่งมีขายทั่วไปขึ้นไปด้วยสาหรับท่านที่มีโรคประจาตัว
ไม่แน่ใจในความปลอดภัยก็สามารถนั่งรอที่สถานีกระเช้าด้านล่าง)
จนสมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา

12.00 น.       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

13.00 น.    นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมวนักแสดง 500 คน มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ 10 ชนเผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้ / นำท่านไปชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปาศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวน่าซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าน่าซี สัมผัสวัฒนธรรมน่าซี ชมบ่อน้ำพุศักด์ิสิทธ์ิของเผ่าน่าซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูง

15.00 น.          สระมังกรดำ ลี่เจียง คุณหมิง จีน (Black Dragon Pool) แต่คนจีนจะเรียกว่า Heilongtan Park อยู่ใก้ลบริเวณเมืองเก่าลีเจียง (Lijiang Old Town) เป็นสวนสาธารณะอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองห่างประมาณ 1 กม. ทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ เป็นต้น

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วนำท่านเข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5       ลี่เจียง - คุนหมิง - วัดหยวนธง - เมืองหล้า

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้น เดินทางกลับสู่นครคุนหมิง โดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

11.00 น.       นำท่านเที่ยวชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า
1
,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางต่อไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองคุนหมิง เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองหล้า
ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เย็น              รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรม หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเดินช๊อปปิ้ง ถนนคนเดินใกล้ๆกับโรงแรมได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 6       เมืองหล้า-ลาว-ห้วยทราย-เชียงของ

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เดินทางต่อจนถึงด่าน จีน-ลาว บ่อหาญ ตรวจเอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาว เดินทางต่อจนถึงห้วยทราย

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปางเดื่อคำม่วน จังหวัดหลวงน้ำทา

13.00 น.       นำคณะเดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย เข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (ถึงประเทศไทย บ่าย 4 โมงเย็น)

 
อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 บาท)

2.ค่าอาหาร 17 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง

4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่ามินิบาร์

2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย

3.ค่าทิปไกด์ลาว ไกด์จีน และ คนขับรถ (วันละ 100 บาท)

4.ค่าวีซ่าเข้าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% 

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

ผู้ประสานงาน

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667

บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

หมายเหตุ

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 475895
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา