รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันที่ 1       เชียงของ – ห้วยทราย – นาเตย – หลวงพระบาง – พระธาตุภูสี

06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบ้านริมน้ำ

07.00 น.     รับคณะทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4

08.00 น.     ถึงด่านลาว พาคณะทัวร์ขึ้นรถทัวร์ เดินทางไป หลวงน้ำทา

12.00 น.     แวะรับประทานอาหารกลางวันทีร้านอาหาร (ปางเดื่อ)

14.00 น.     ถึงนาเตย พาคณะทัวร์ เดินทางโดยรถไฟไปยัง หลวงพระบาง

16.00 น.     ถึงหลวงพระบาง พาคณะทัวร์ไปชม พระธาตุภูสี นมัสการพระธาตุ
เพื่อเป็นศิริมงคล บนพระธาตุ ท่านสามารถชมทิวทัศน์ ทัศนียภาพความสวยงามของ แม่น้ำคาน ที่ไหลมาบรรจบกับ แม่น้ำโขง ไหลรอบเมืองหลวงพระบาง

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
ให้คณะทัวร์อิสระในการท่องราตรีถนนคนเดิน

20.00 น.     พาคณะทัวร์กลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 2       ตักบาตรข้าวเหนี่ยว – วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง -
น้ำตกตาดกวางสี – หมู่บ้านหัตถกรรมผานม

06.00 น.     ร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวเหนียว) ประเพณีดั้งเดิม ของชาวหลวงพระบาง
มีพระสงฆ์หลายร้อย รูปจากวัดในเมืองหลวงพระบาง เดินบิณฑบาตรเป็นแถวยาวไปตามเส้นทางที่มีประชาชนผู้คนตั้งใจมาทำบุญ ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรมแรม

08.00 น.     นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหว่าง
ฝรั่งเศสกับลาว ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447 เพื่อเป็นวังหลวงที่ประทับ ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ปัจจุบันได้ เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงในปีพ.ศ. 2519 ชมเครื่องพระแสงทองคำ เครื่องต้นส่วนพระองค์ที่หอด้านหน้า เป็น ที่ประดิษฐานของ พระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ (พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร) ของชาวลาว และยังเป็น ที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง ตามชื่อของพระบาง (เดิมเมืองนี้ ชื่อเมืองซวง) ชมวัดเชียงทอง (อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมอาณาจักรล้านช้าง) ซึ่งเป็นพระอารามหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้สร้างขึ้นในราวพ.ศ. 2102 – 2103 ลักษณะเด่น คือ พุทธสีมา รูปดอกบัว ขนาดค่อนข้างใหญ่ปักอยู่โดยรอบ อาคารพุทธสีมา มีป้านลมที่อ่อนช้อยลดหลั่นกัน ตกแต่งด้วยงานประดับกระจกสี ลงบนผนัง อุโบสถ บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านโบราณ เป็นสิ่งเตือนใจแก่คนรุ่นหลัง และพาคณะเที่ยวชม วัดวิชุนราช (วัดพระธาตุหมากโม) พระพุทธเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงแปลกที่มีรูปทรงคล้ายแตงโมอายุประมาณ 500 ปี วัดเดียวที่สามารถเดินรอบ องค์พระประธานในวิหาร

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.     เที่ยวชมอุทยานน้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในหลวง พระบางเพลิดเพลินและสัมผัสสายน้ำตกสีมรกต บรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่น เที่ยวชม บ้านผานมหมู่บ้านไทลื้อ เลือกซื้องานหัตถกรรมเครื่องเงิน จากนั้นพาคณะเดินทางกลับ

17.00 น.     รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร

18.00 น.     หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เชิญท่านอิสระเที่ยวชม ตลาดค่ำ ถนนคนเดิมจะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมัง ชาวบ้านผานม นำสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงินเครื่องไม้ สินค้านานาชนิด วางขายบนถนนตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน หรือ ท่องราตรีเมืองหลวงพระบาง รำวง ร่วมเต้นบาสล๊อบ และนกเต็นชิว แบบชาวหลวงพระบาง

 

20.00 น.     พาคณะทัวร์กลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 3  หลวงพระบาง – สถานีรถไฟความเร็วสูง – สถานีนาเตย – ห้วยทราย

06.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรมแรม

08.00 น.     เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่สถานีนาเตย

10.00 น.     ผ่านแขวงอุดมไชย-ประตูสู่เวียดนามเหนือ-ซาปา

11.30 น.     ถึงสถานีนาเตยพาคณะเดินทางต่อด้วย รถบัส-รถตู้

12.00 น.     รับประทานกลางวัน ที่ร้านอาหาร (ปางเดื่อ) หลังรับประทานอาหารเสร็จ
พาคณะทัวร์ออกเดินทางต่อกลับมายังบ้านห้วยทราย

 

16.00 น.     ถึงห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เดินทางกลับสู่สะพานมิตรภายไทย-ลาว เชียงของ
โดยสวัสดิภาพ

รายการนี้รวม

1.ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง

2.ค่ารถตู้หรือรถบัส บริการนำเที่ยว

3.ค่าโรงแรม 2 คืน พักห้องละ 2 คน (พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 บาท ต่อท่าน)

4.ค่าอาหารรวม 8 มื้อ ตามรายการ

5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท) ตามกรมธรรม์

 

รายการนี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ (ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ)

2.ค่าภาษีต่างๆ ถ้ามี

3.ค่าวีซ่า เป็นกรณีชาวต่างชาติ

4.ค่าตักบาตรข้าวเหนียว

 

5.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ท่านละ 300 บาท ตลอดทริป)

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

2.   ถ่ายสำเนาพาสปอร์ต และสำเนาเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด อย่างละ 1 ชุด ส่งให้บริษัท

 

3. วันเดินทางอย่าลืมนำพาสปอร์ต ตัวจริงมาด้วย

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1. กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2. กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5. ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 

ผู้ประสานงาน

 

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005

คุณ ช่อลดา บาลสุข 087-174-7301 , 093-143-7667

บ้านเลขที่ 135 หมู่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 475879
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา