รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

อัตราค่าบริการ (ไปรถกลับรถไฟ)

จำนวน

10 ท่าน

15 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

15,500 บาท

14,700   บาท

14,500  บาท

13,800   บาท

12,800   บาท 

 อัตราค่าบริการ (ไปรถกลับรถ)

จำนวน

10-15 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

 

ราคา

13,500 บาท

12,500 บาท

11,900 บาท

11,000 บาท

 

กำหนดการเดินทาง

 วันที่ 1 เชียงของ-ห้วยทราย(ลาว)-เวียงภูคา-หลวงน้ำทา-เชียงรุ้ง

06.30 น.       คณะพร้อมกันที่โรงแรมบ้านริมน้ำ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย เดินทางโดยรถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ(รถลาว) โดยเข้าสู่เส้นทางR3Aถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุนหมิง ถนนในจีนตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่เลียบตลอดเส้นทางเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปางเดื่อคำม่วน จังหวัดหลวงน้ำทา

บ่าย             นำคณะเดินทางต่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว-จีน เดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศจนถึงเมืองเชียงรุ้ง

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเมืองเชียงรุ้งนำคณะเข้าที่พัก หลังรับประทานอาหารเย็นนำคณะทัวร์ เดินเที่ยวถนนคนเดิน เลือกชมสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ต่อจากนั้นนำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ เชียงรุ้ง – สวนป่าดงดิบ- โชว์นกยูง - วัดหลวงไทลื้อ – โชว์พาราณสี

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะทัวร์ เที่ยวชมสวนป่าดงดิบซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของชนเผ่า ไอนี(อาข่า) ต่อจากนั้นชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 10 ชนเผ่า บนเวที เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้า ชมน้ำตก และพาคณะทัวร์ชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขา เป็นพันพันตัว (มีนกยูงสีขาวรวมอยู่ด้วย) หลังจากนั้นพาคณะทัวร์แวะชมโรงงานสมุนไพร (บัวหิมะ) และชมหมู่บ้านทำมีด บ้านไทลื้อใหม่ (บ้านเชียงฟ้า)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ (วัดมหาราชฐาน) ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมือง

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

18.30 น.         พาคณะชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี ใช้เวลาการแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากการแสดง นำคณะทัวร์เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3          ตลาดเช้า - บ้านโบราณไทลื้อ – หมู่บ้านบ้านหัวนา – วัดป่าเจ พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา - ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรสิบสองปันนา

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เที่ยวชมตลาดเช้าสิบสองปันนา ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นเมืองและเป็นตลาดที่สะอาดที่สุด เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ไปนมัสการวัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในเมืองสิบสองปันนา

12.00 น.       รับประทานอาหารขันโตก แบบไทลื้อ

13.00 น.       พาคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านบ้านหัวนา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในสิบสองปันนา เดินชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ และศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การทอผ้า การเขียนอักษรไทลื้อ การทำกระดาษสา เสร็จแล้วพาคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมของโบราณอันล้ำค่า และยุคสมัยของเมืองสิบสองปันนา หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรสิบสองปันนา เป็นศูนย์วิจัยยาสมุนไพรของชาวไทลื้อ ซึ่งในสมัยโบราณชาวไทลื้อจะใช้วิธีรักษาโรคต่างๆโดยใช้สมุนไพรที่หาได้จากป่าดงดิบ สมุนไพรที่เป็นจุดเด่นของที่นี้คือ ต้นเลือดมังกร

16.00 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.00 น.       พาคณะเที่ยวชมน้ำพุดนตรี หลังจากนั้นเดินเที่ยวถนนคนเดินตามอัธยาศัย

 

20.00 น.       คณะทัวร์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4       เชียงรุ้ง - สถานีรถไฟความเร็วสูง - บ่อหาญ - หลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ

06.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง สิบสองปันนา

07.40 น.       พาคณะทัวร์ขึ้นรถไฟ ไปยังสถานีบ่อหาญ (รับประทานอาหารเช้า ข้าวกล่อง บนรถไฟ)

09.00 น.         ถึง สถานีรถไฟความเร็วสูงบ่อหาญ นำคณะทัวร์ผ่านด่านตรวจคนเมืองประเทศจีนมุ่งหน้าสู่ ประเทศลาว เดินทางต่อจนถึงห้วยทราย

12.00 น.       แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปางเดื่อ

 

13.00 น.       นำคณะเดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย เข้าสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ (ถึงประเทศไทย บ่าย 4 โมงเย็น)

 

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

2. รูปถ่ายขนาด 33mm*48mm 3 ใบ พร้อมไฟล์รูปถ่าย jpeg ส่งผ่านอีเมล์ ruammittour@hotmail.com (สำหรับรูปถ่ายที่ใช้ ต้องเป็นรูปถ่ายใหม่เท่านั้น ไม่สามารถ สแกนจากรูปเก่าหรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ)

 

3. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)

 

อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าพาหนะ ตลอดการเดินทาง
6.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
7.ค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าจีน (1,000บาท)
9.ค่าทิปไกด์ลาว ไกด์จีน และ คนขับรถ

 

10.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
4.ค่าวีซ่าเข้าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ

5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด อื่นๆ


สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667  บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130


หมายเหตุ
รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 442994
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา