รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 
    

จำนวน

10 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

5,500 บาท

5,300 บาท

5,200 บาท

5,000 บาท

       
     เชียงตุง เป็นเมืองหลวงตะวันออกของรัฐฉานประเทศพม่า อันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การศึกษา เชียงตุง หนึ่งในห้าเชียง ของอารยธรรมล้านนา หรืออีกชื่อหนึ่ง เขมรัฐนคร หมายถึง ดินแดนแห่งความเกษมสำราญ เยี่ยมเยือนพี่น้องเผ่าพันธุ์ไท (ไทลื้อ, ไทเขิน) หาใช่ชาวพม่าอย่างที่เราเข้าใจ ที่ยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม เรียบง่าย ในบ้านแบบชนบทโบราณ ใครอยากเห็นสภาพของเมืองเชียงใหม่ในอดีต เมื่อ 60-70 ปีก่อน ให้ไปเชียงตุง ไปกันก่อนที่เชียงตุงจะรับเอาวัฒนธรรมและสิ่งใหม่ๆ เข้าไป เฉกเช่นเชียงอื่นๆ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1      อำเภอแม่สาย-ท่าเดื่อ-เมืองพยาก-เชียงตุง

07.00 น.       คณะพร้อมกันที่แม่สาย รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.       พาคณะผ่านการตรวจ หนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองไทย-ท่าขี้เหล็ก

09.00 น.        เดินทางต่อโดยรถบัสหรือรถตู้ ไปตามเส้นทางมอเตอร์เวย์ของเมียนม่าร์ ระยะทาง 160 ก.ม. ผ่านเมืองท่าเดื่อและเมืองพยาก ตลอดเส้นทางใช้เวลาการเดินทางถึงเชียงตุง 3 ชั่วโมง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่ลัดเลาะไปกับแม่น้ำ เป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก

12.00 น.       ถึงเชียงตุง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.     นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้น นำท่านเข้าชมและสักการะพระมหาเมี๊ยะมุนี วัดเจ้าหลวงของเมืองเชียงตุงที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเชียงตุง

15.00 น.       พาคณะชมวัดเก่าเจ้าบุญวาส กู่ เจ้าฟ้า และวิหารหลวงประดับกระจกสวยงาม ชมสถานกงสุลไทยเชียงตุงเก่า วัดอินทร์ วัดจอมทองและวัดจอมมน

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สอง ดอยเหมย – บ้านพักกองทัพอังกฤษ – วัดยางกวง – วัดหัวข่วง – พระยืนขี้นิ้ว – หนองตุง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะออกเดินทางไปดอยเหมย เที่ยวชมทะเลหมอกและดอกซากุระ(พญาเสือโคร่ง) ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงตุงถึงยอดดอยเหมย เดินข้ามสะพานไม้ ชมความสวยงามของหนองดอยเหมย ซึ่งเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ จากนั้นเดินเที่ยวค่ายทหารอังกฤษ ซึ่งเคยยึดครองเมืองเชียงตุง ค่ายทหารนี้ยังคงสภาพไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ เสร็จแล้วพาทุกท่านเดินเที่ยวตลาด ในหมู่บ้าน ซึ่งในฤดูหนาวจะมีไวน์ ซากุระจำหน่ายด้วย

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารท้องถิ่นดอยเหมย

13.00 น.         พาคณะเดินทางกลับเชียงตุง แวะนมัสการพระชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงตุง นมัสการพระธาตุจอมคำ ชมวิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณหนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้ำที่เก่าแก่คู่เมืองเชียงตุง และที่นี้จะมีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมาย เป็นที่พบปะสังสรรค์ ของหนุ่ม-สาวเพราะได้บรรยากาศที่เงียบสบาย โดยเฉพาะกลางคืน จากนั้นพาเที่ยวชม กำแพงเมืองเก่าของนครเชียงตุง

18.30 น.         รับประทานอาหารเย็น (สุกี้ยูนนานโบราณ) ที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ตลาดเช้าเชียงตุง – ต้นยางยักษ์ – ชมเครื่องเงิน – ท่าขี้เหล็ก

เช้า             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ไปชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุง หรือกาดหลวงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุง ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ของกิน ของใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า ของพื้นเมือง เสร็จแล้วพาคณะเดินทางต่อเพื่อไปชมต้นยางยักษ์ขนาด 10 คนโอบที่มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี มีความสูงประมาณ 80 เมตร ปลูกโดยพระเจ้าหลวงพญา ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเมืองเชียงตุง

10.00 น.       พาคณะทัวร์เที่ยวชมร้านทำเครื่องเงิน-เครื่องเขิน ที่หมู่บ้านจอมมน

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารเมืองพยาก หลังจากนั้นออกเดินทางกลับ ท่าขี้เหล็ก

14.00 น.       คณะเดินทางถึงท่าขี้เหล็ก นำท่านเดินทางไปนมัสการองค์เจดีย์ชเวดากองจำลอง หลังจากนั้น พาท่านช๊อปปิ้งที่ตลาดท่าล้อ ซื้อของฝาก

16.00 น.   พาคณะเดินทางกลับตรวจเช็คหนังสือผ่านแดนท่าขี้เหล็ก ถึงอำเภอแม่สายโดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท)

2. ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในรายการและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

3. ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง

4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย

2.ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1. ยารักษาโรคประจำตัว

2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

เอกสารประกอบการเดินทาง

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (รูปสี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3. กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (มีบัตรประจำตัวนักเรียนให้เอามาด้วย)

4. สำเนาแสดงการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม 2 ใบ (สามารถดาวโหลดจากแอพหมอพร้อมได้)

5. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% 

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 
หมายเหตุ

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 462675
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา