รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 กัมพูชา ด่านอรัญฯ ปอยเปต เสียมเรียบ นครวัด-นครธม บันทายสรี  4 คืน 5 วัน

วันที่ 1  เชียงราย - อรัญประเทศ

13:00 น. ออกเดินทางจากเชียงราย มุ่งหน้าสู่อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

18:00 น. พักรับประทานอาหารเย็น ที่นครสวรรค์

 

วันที่ 2  ด่านอรัญประเทศ - ปอยเปต -เสียมเรียบ - พนมบาเต็ง

06:30 น.  เดินทางถึง อ.อรัญประเทศ รับประทานอาหารเช้า

07:00 น.  เดินทางถึงด่านอรัญฯ เจ้าหน้าที่ต้อนรับทุกท่าน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

08:30 น.  เดินทางเข้าสู่ประเทศกัมพูชา - เมืองปอยเปต - ศรีโสภณ - กะถัน มุ่งหน้าสู่เสียมเรียบ รวมระยะทาง 150 กม. (เป็นถนนลูกรังสลับราดยางเป็นระยะๆ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนา - ทุ่งหญ้าเขียวขจี)

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13:00 น.  ออกเดินทางไปยังเมืองเสียมเรียบ

15:00 น.  เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

16:00 น.  ชมบรรยากาศรอบๆ ตัวเมืองพาท่านล่องเรือชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของชาวประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาป ก่อนกลับที่พัก นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่เขาพนม บาเต็ง

18:00 น.  รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พักโรมแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3  ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม -ปราสาทนครวัด นครธม

07:30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเซนทรวรมิน (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส แต่คนทีสร้างต่อจนเสร็จเป็นพราหมณ์ชื่อ คุรุยัชญวราหะ ตัวปราสาทสร้างในแนว ราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง สร้างด้วหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามมากโคปุระของปราสาทบันทายสรี มีลวดลายงดงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอก ซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นัก เข้าไปจะเป็นทาง เดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกัน ห่างเป็นระยะๆ ถัดออก ไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า “บันเตย์เสรย”

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น.  ชมกลุ่มปราสาทนครธม เริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลัก เป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูร ซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่า คนจริงรวมกันถึง 108 คน ชมประตูเมืองปราสาทบายน ลานช้าง ปาปวน

15:00 น. เช้าชมปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก เก็บภาพความประทับใจ

18:30 น. รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงนางอัปสรของกัมพูชา

20:00 น. กลับเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4  เสียมเรียบ - บารายตะวันตก - ปอยเปต - ด่านอรัญฯ - เชียงราย

07:00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นมีเวลาไปช๊อปปิ้งที่ตลาดเก่าเสียมเรียบ

08:00 น.  ออกเดินทางสู่ปอยเปต นำท่านแวะชมบารายตะวันตก ซึ่งเป็นสระน้ำโบราณขนาดใหญ่กรุด้วยศิลาแลงถึงก้นสระ จากนั้นนำท่านเดินทาง  กลับสู่ประเทศไทย ตามเส้นทางเดิม ผ่านหมู่บ้านแกะสลักหิน (ซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึก)

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองศรีโสภณ

15:00 น.  ถึงด่านอรัญประเทศ แจ้งเอกสารออก มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งสินค้าตลาดโรงเกลือ

17:00 น.  รับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับเชียงราย

 

วันที่ 5  ด่านอรัญประเทศ (สระแก้ว) - เชียงราย

07:30 น.  กลับถึงเชียงราย โดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน)

2. ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

3. ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง

4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปมัคคุเทศก์

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ

3. ค่ามินิบาร์

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ

5.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1. ยารักษาโรคประจำตัว

2. เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

1. พาสปอร์ตเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง

3. กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (มีบัตรประจำตัวนักเรียนให้เอามาด้วย)

4. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 481905
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา