รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

อัตราแพ็คเกจทัวร์

โรงแรม

10 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่านขึ้นไป

3 ดาว

7,800

7,200

6,500

5,900

4 ดาว

8,800

8,200

7,500

6,900

 กำหนดการเดินทาง 

วันแรกของการเดินทาง  เชียงของ - ห้วยทราย (ลาว) - เวียงภูคา - หลวงน้ำทา - เชียงรุ้ง

เช้า  คณะพร้อมกันที่ด่านพรมแดนไทย/ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รับประทานอาหารเช้า และเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย เดินทางต่อโดยรถข้ามไปฝั่งลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จากนั้นเดินทางโดยรถบัสไปตามถนนเส้นทางสายใหม่ (R3A) ผ่านเมืองหลวงน้ำทา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหลวงน้ำทา
บ่าย
  นำคณะเดินทางต่อ ถึงด่านบ่อเต็น-บ่อหานผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว/จีน นำท่านเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเชียงรุ้ง
เย็น  รับประทานอาหารเย็น พาคณะกลับที่พัก
โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง วัดหลวงไทลื้อ – โชว์นกยูง - พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา – ล่องเรือแม่น้าโขง(หรือโชว์พาราณสี)– ถนนคนเดิน

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ เที่ยวชมวัดหลวงไทลื้อหรือภาษาไทยเรียกว่า วัดมหาราชฐาน ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา และชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขาเป็นหลายร้อยตัว ให้ท่านได้ชมและสัมผัส
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย    พาคณะทัวร์แวะชมโรงงานสมุนไพร(บัวหิมะ) และชมหมู่บ้านทำมีดใหม่(บ้านเชียงฟ้า) และชมพิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมของโบราณอันล้ำค่า และยุคสมัยของเมืองสิบสองปันนา
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ไปขึ้นเรือ ล่องเรือในแม่น้ำโขง ชมการแสดงระบำไทลื้อ และชมโชว์ศิลปะการแสดงของสาวไทลื้อที่งดงาม ใช้เวลาในการล่องเรือชมวิวสองฝั่งของแม่น้ำโขง 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากนั้นพาคณะทัวร์กลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม เชียงรุ้ง - บ้านโบราณไทลื้อ- หมู่บ้านบ้านหัวนา - วัดป่าเจ - เมืองหล้า

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เที่ยวชมตลาดกาดทราย ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นเมืองและเป็นตลาดที่สะอาดที่สุด หลังจากนั่นพาชมหมู่บ้านไทลื้อบ้านหัวนา เป็นหมู่บ้านโบราณอันเก่าแก่ ซึ่งหาดูได้ยาก เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ไปนมัสการวัดป่าเจ เดินทางต่อไปยังโรงชาผู่เอ๋อ เพื่อชิมชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา
เที่ยง  รับประทานอาหารขันโตก แบบไทลื้อ 
บ่าย    พาคณะเดินไปนมัสการวัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองสิบสองปันนา เสร็จนำทุกท่านเดินทางต่อไปยังศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรสิบสองปันนา เป็นศูนย์วิจัยยาสมุนไพรของชาวไทลื้อ ซึ่งในสมัยโบราณชาวไทลื้อจะใช้วิธีรักษาโรคต่างๆ โดยใช้สมุนไพรที่หาได้จากในป่า สมุนไพรที่เป็นจุดเด่นของที่นี่คือ ต้นเลือดมังกร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปเมืองหล้า เข้าที่พักที่โรงแรม PENG-JI พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น    รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เสร็จแล้วพาคณะทัวร์กลับเข้าที่พัก

วันที่สี่ เมืองหล้า – ด่านบ่อหาน – บ่อเต็น – ห้วยทราย – เชียงของ

เช้า     รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว พาคณะทัวร์เดินทางไปยังด่านบ่อหาน ตรวจเอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาว
เที่ยง  รับประทานอาหารที่ร้านอาหารหลวงน้ำทา เสร็จแล้วเดินทางต่อจนถึงห้วยทราย 
บ่าย    นำคณะเดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (ถึงประเทศไทยบ่าย 4 โมงเย็น)

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป
2. รูปถ่ายขนาด 33
mm*48mm 3 ใบ พร้อมไฟล์รูปถ่าย jpeg ส่งผ่านอีเมล์ ruammittour@hotmail.com
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
5. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)

อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก  (ห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อาหารโต๊ะจีน 9 อย่าง รวมผลไม้ มีเบียร์ 2 ขวด น้ำโค้ก 1 ขวด)
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าล่องเรือในแม่น้ำโขง
7.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าจีน (1,000บาท)
8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าซักรีด และเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์
3.ค่าทิปพนักงานขับรถ
4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ

5.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว
2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

*ประเทศจีนใช้สกุลเงินหยวน ทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวนต่อ 5 บาท อัตรานี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาในหนังสือพิมพ์รายวัน และแลกคืนในอัตราเดียวกัน      

 ผู้ประสานงาน

 

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการ) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 266710
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา