รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

โฮจิมินห์ – ฟานเทียต  - ดาลัต (5 วัน 4 คืน) (ไปเครื่องกลับเครื่อง) ราคา18,900 บาทราคานี้ 40 ท่านขึ้นไป


วันแรก: พบกันที่สนามบินดอนเมือง-สนามบินโฮจิมินห์นำคณะทัวร์เข้าที่พัก
 
วันที่สอง: โฮจิมินห์ (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้า เดินทางนำท่านสู่ อุโมงค์กู๋จี  ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงกลับกรุงโฮจิมินห์ เที่ยวชมพระราชวัง Reunification Palace หรือชื่อเดิมคือพระราชวัง Independence Palace และพิพิธภัณฑ์สงครามไปที่ทำการไปรษณีย์กลาง มหาวิหารนอตเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) ศาลากลางของเมือง ช้อปปิ้งที่ตลาด Ben Thanh รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารบนเรือล่องแม่น้ำไซ่ง่อนเพื่อชมอ่าวโฮจิมินห์ ยามราตรีและพักค้างคืนในกรุงโฮจิมินห์

วันที่สาม : โฮจิมินห์ - ฟานเทียต (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการ อาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นออกเดินทางไปเมืองฟานเทียตรับประทานอาหารกลางวัน เมืองฟานเที่ยดจากนั้นนำทุกท่านเดินทาง นำท่านเที่ยวชมทะเลทรายเวียดนาม (ทะเลทรายแดง)ทะเลทรายแห่งนี้เป็นทะเลทรายที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ เวียดนาม สีของทรายจะมีทั้งสีแดงและทะเลทรายสีขาว(White Sand dune) ให้ทุกท่าน ได้เก็บความประทับใจพร้อมทั้งกีบผู้ร่วมเดินทาง จากนั้นนำท่านไปชมธารน้ำเล็กๆ น้ำไหลสูงเท่าข้อเท้า (fairly stream) เดินทางนำท่านสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมืองที่หมู่บ้านประมง รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนในเมืองฟานเที่ยด

วันที่สี่ : ฟานเทียต - ดาลัต (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการ อาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นออกเดินทางไปเมืองเดินทางสู่เมืองดาลัตถึงเมือง ดาลัดเที่ยวรอบเมืองนำเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่ สวยงามของดาลัทจากมุมสูงกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงจาก นั้นนำท่านชมTRUC LAM THIEN VIEN PAGODA ไปชมพระราชวังสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสของกษัตริย์ BaoDai กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม พระราชวัง แห่งนี้เป็นสิ่ง ปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ดีที่สุดในเมือง  นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมความพิศวง ความพึลึกของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองดาลัท Crazy House บ้านที่ถูกสร้างขึ้นโดยหญิงสาวชาวเวียดนามอดีตลูกของประธานาธิบดีคนที่ 3 ของเวียดนามของเมืองดาลัทไปช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัตรับประทานอาหารเย็นและ พักค้างคืนในเมืองดาลัต

วันที่ห้า : ดาลัต – โฮจิมินห์ -ออกจากโฮจิมินห์  (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
รับ ประทานอาหารเช้า เดินทางกลับกรุงโฮจิมินห์ แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางต่อไปเมืองโฮจิมินห์  รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารจากนั้นขึ้นรถไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับ
อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 14 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง 
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
 เอกสารประกอบการเดินทาง
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี)
2. พาสปอร์ตเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน (มีบัตรประจำตัวนักเรียนให้เอามาด้วย)
5. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าทิปมัคคุเทศก์
2.ค่าทิปพนักงานขับรถ
3.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1.ยารักษาโรคประจำตัว
2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
 
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667
 

KUBET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 402617
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา