รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 
อัตราแพ็คเกจทัวร์
 
 

โรงแรม

10 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่านขึ้นไป

3 ดาว

7,800

7,200

6,600

5,700

4 ดาว

8,800

8,200

7,600

6,700

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก  เชียงของ-ห้วยทราย(ลาว)-เวียงภูคา-หลวงน้ำทา
06.30 น.คณะพร้อมกันที่โรงแรมศักดิ์ทองแกรนด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย เดินทางโดยรถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ (รถลาว) โดยเข้าสู่เส้นทาง R3A ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุนหมิง ถนนในจีนตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่เลียบตลอดเส้นทางเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหลวงน้ำทา
บ่าย นำคณะเดินทางต่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว-จีน เดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศจนถึงเมืองเชียงรุ้ง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเมืองเชียงรุ้งนำคณะเข้าที่พัก หลังรับประทานอาหารเย็นนำคณะทัวร์ เดินเที่ยวถนนคนเดิน เลือกชมสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ต่อจากนั้นนำคณะทัวร์กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2 เชียงรุ้ง – สวนป่าดงดิบ- โชว์นกยูง - วัดหลวงไทลื้อ – โชว์พาราณสี(หรือโชว์ว่านต้า)
06.00 น. ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะทัวร์เดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ (วัดมหาราชฐาน) ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมืองหลังจากนั้นพาคณะทัวร์แวะชมโรงงานสมุนไพร (บัวหิมะ) และชมหมู่บ้านทำมีด บ้านไทลื้อใหม่ (บ้านเชียงฟ้า)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
13.00 น. นำคณะทัวร์ เที่ยวชมสวนป่าดงดิบซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของชนเผ่า ไอนี ต่อจากนั้นชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 10 ชนเผ่า บนเวที เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้า ชมน้ำตก และพาคณะทัวร์ชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขา เป็นพันพันตัว (มีนกยูงสีขาวรวมอยู่ด้วย) 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วพาคณะชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี ใช้เวลาการแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากการแสดง นำคณะทัวร์เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่ 3 เชียงรุ้ง - บ้านโบราณไทลื้อ - หมู่บ้านบ้านหัวนา - วัดป่าเจ - พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา - เมืองหล้า
06.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เที่ยวชมตลาดกาดทราย ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นเมืองและเป็นตลาดที่สะอาดที่สุด เสร็จแล้วพาคณะทัวร์ไปนมัสการวัดป่าเจ เดินทางต่อไปยังโรงชาผู่เอ๋อ เพื่อชิมชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา
12.00 น.  รับประทานอาหารขันโตก แบบไทลื้อ
13.00 น.   พาคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านบ้านหัวนา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ประเทศจีน เสร็จแล้วพาคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมของโบราณอันล้ำค่า และยุคสมัยของเมืองสิบสองปันนา หลังจากนั้นเดินทางต่อไปเมืองหล้า เข้าพักที่โรงแรม PENG-JI พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น.   รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เสร็จแล้วพาคณะทัวร์กลับเข้าที่พัก
 
 
วันที่ 4 เมืองหล้า-ลาว-ห้วยทราย-เชียงของ
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหล้า เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เดินทางต่อจนถึงด่าน จีน-ลาว บ่อหาญ ตรวจเอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาว เดินทางต่อจนถึงห้วยทราย และชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจาก จีน-ลาว
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารหลวงน้ำทา
13.00 น.นำคณะเดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย เข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (ถึงประเทศไทย บ่าย 4 โมงเย็น)
 
เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง
1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป
2. รูปถ่ายขนาด 33mm*48mm 3 ใบ พร้อมไฟล์รูปถ่าย jpeg ส่งผ่านอีเมล์ ruammittour@hotmail.com
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. วันเดินทาง (อย่าลืม) นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
5. กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)
อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท)
2.ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง (อาหารโต๊ะจีน 9 อย่าง รวมผลไม้ มีเบียร์ 2 ขวด น้ำโค้ก 1 ขวด)
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
7.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าจีน (1,000บาท)
8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าซักรีด และเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์
3.ค่าทิปพนักงานขับรถ
4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติ

5.ค่าธรรมเนียมการสงวนสิทธิ์วีซ่า

 
 
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง
1.ยารักษาโรคประจำตัว
2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว
 
 
เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50% ได้ที่ คุณ ช่อลดา บาลสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 636-2-142-471
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้ 50% ของค่าทัวร์ และหากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
 
*ประเทศจีนใช้สกุลเงินหยวน ทางบริษัทมีเงินหยวนให้แลกในอัตรา 1 หยวนต่อ 5 บาท อัตรานี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาในหนังสือพิมพ์รายวัน และแลกคืนในอัตราเดียวกัน
 

 ผู้ประสานงาน

 
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667
 

แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก THAI55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 402602
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา